Контакт

Masterform Spółka z o.o.

вул. Мікульча, 6a
58-160 Свєбодзице

 

Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy, KRS 0000565149
NIP: 8842755364
Regon: 361892935
BDO 00009916
Kapitał zakładowy PLN 1.340.000,00 PLN

Секретаріат
Alicja Chwastyk
Відділ продажу та маркетингу